1

رایگان 7 روز
پلن رایگان - ارسال روزانه 3 آگهی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 21 آگهی

2

6,500تومان 15 روز
پلن برنزی - ارسال روزانه 4 آگهی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 45 آگهی

3

13,000تومان 30 روز
پلن نقره ای - ارسال روزانه 5 آگهی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 150 آگهی

4

25,000تومان 60 روز
پلن طلایی - ارسال روزانه 6 آگهی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 360 آگهی

5

40,000تومان 90 روز
پلن الماس - ارسال روزانه 7 آگهی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 420 آگهی

6

65,000تومان 365 روز
پلن مروارید - ارسال روزانه 8 آگهی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 2920 آگهی